Present & Past Tenses

Present Continuous
ใช้ในกิจกรรมที่เริ่มทำแล้ว และตอนนี้ยังไม่เสร็จ
พูดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้กับขณะนี้
พูดถึงกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใกล้ๆนี้
Present Simple
ใช้ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
กิจกรรมที่เป็นความจริงเสมอ
Past simple
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต
Past Continuous
ใช้เมื่อกล่าวถึงกิจกรรมในอดีตเริ่มทำแล้ว และยังไม่สิ้้นสุด
กล่าวถึงกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ และมีการกระทำอีกอย่างเกิดขึ้น
Present Perfect
พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว การกระทำในอดีตที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับปัจจุบัน
เป็นการแจ้งเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้
พูดถึงเหตุการณ์ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องในอดีตจนถึงปัจจุบัน
และอาจกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่สิ้นสุดลงขณะที่พูด
Present perfect continuous
พูดถึงกิจกรรมที่เพิ่งสิ้นสุดลงเมืิ่อไม่นานมานี้
หรือ กล่าวถึงกิจกรรมที่มักเกิดขึ้นซ้ำในเวลานี้ในอดีต
[เน้นกิจกรรมว่าทำอะไร ผิดกับ Present Perfect ที่เน้นว่า กิจกรรมนั้นๆ เสร็จแล้ว]
[Present perfect continuous บางครั้งใช้ไม่ได้ เพราะ เป็น Stative Verb]
[Present perfect continuous ใช้บอกช่วงระยะเวลา ในขณะที่ Past simple บอกจุดเริ่มต้นของเวลา]
[Present perfect ใช้กับกิจกรรมที่มีผลในปัจจุบัน(-แล้วน่ะ) ]
[past simple คือกิจกรรมที่ผ่านพ้นไปแล้ว ณ จุดๆหนึ่งในอดีต สื้นสุดไปแล้ว]
Past perfect
คือ ที่สุดของอดีต ใช้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก่อนบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีต
past perfect continuous
กล่าวถึงกิจกรรมบางอย่างเกิดขึ้นในอดีต และกำลังดำเนินอยู่ในอดีต หลังจากนั้นมีกิจกรรมเกิดขึ้นตามมา
ขอขอบคุณ Grammar in Use ที่ให้ความรู้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s